turgut reis sempozyum
Anasayfa
Amaç ve Kapsam
Kurullar
Bildiri Yazım Kurallar
Sempozyum Takvimi
Sempozyum Programı
Ulaşım ve Konaklama
Afiş ve Broşür
Turgutreis-Bodrum
İletişim
menu

Bildiri Yazım Kuralları

A -  Bildiri Özeti

-Başlık: İngilizce başlık büyük harflerle 14 punto ile, hemen altında Türkçe başlık ise 12 punto ile koyu olarak yazılmalı, başlıkların satır hizalaması ortalanmış, kısa-öz ve en fazla 3 satır olmalı, çalışmanın içeriğini yansıtmalı, çalışmayı tanımlama ve genelleme açısından uygun olmalıdır.

-Yazarlar: Başlığın alt satırında sağa yaslı şekilde yazarın/yazarların adı (küçük harflerle) ve soyadı (büyük harflerle) 12 punto koyu harflerle yazılmalı ve soyadından sonra * işareti ile verilen dipnotta yazara/yazarlara ilişkin bilgiler (unvan, kurum ve e-posta adresi) önce İngilizce, sonra Türkçe olarak 10 punto ile yer almalıdır.

-Bildiri özet metni: 12 punto ile Times New Roman karakterinde İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmalı, satır aralıkları 1.5 değerinde olmalıdır.

-Özet uzunluğu: En fazla 7 satır olmalı, tebliğin zaman-mekan boyutunu, konusunu ve amacını net olarak özetlemelidir.

-Anahtar Sözcükler: Tebliğe uygun 5 anahtar sözcük belirtilmelidir.

B -  Tam Bildiri Metni

 1. Bildiri dili Türkçe, İngilizce, Fransızca veya Almanca olacaktır.

 2. Bildirilerin tam metinleri Microsoft Word dokümanı olarak A4 formatında ve sayfanın her tarafından 2,5 cm boşluk bırakılarak hazırlanmalıdır.

 3. Çalışmada, başlık büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalı, hemen alt satırında yazar(lar)ın adı ve soyadı (soyadı büyük harfle) sağa dayalı olarak yer almalıdır.

 4. Tebliğ metninin harf karakteri Times New Roman ve punto büyüklüğü 12 olmalıdır. Tablo,  resim, harita ve bunlara dair kullanılan açıklamalar ile metindeki bilgilere dair olan kaynakların dipnot punto büyüklüğü ise 10’dur. Çalışmada renkli harf yer almamalı, yalnızca siyah renk kullanılmalıdır.

 5. Paragraflar arasında boş satır bırakılmamalı, iki yana yaslı olarak hazırlanmalı, paragraf başında girinti: 1,25 cm, paragraf aralığı önce 6 nk, sonra 6 nk ve satır aralığı 1,5 değerinde olmalıdır.

 6. Alt ve ara başlıklar koyu punto ile, ilk harfleri büyük olarak yazılmalı, bunlar tutarlı bir alt-ara başlık düzeni sağlanarak ve numara/harf sırasına göre metin içine yerleştirilmelidir.

 7. Tablo, grafikler ve haritalar ise kategorilerine göre ayrı ayrı numaralandırılarak (Tablo 1: 16. Yüzyılda Akdeniz’deki Korsanlık Faaliyetlerinin Yıllara ve Uluslara Göre Dağılımı; Grafik 1: 16. Yüzyılın ilk Yarısında Orta Akdeniz’de Deniz Çatışmalarının Yıllara Göre Yoğunluğu; Harita 1: Kuzey Afrika’da Korsan Üsleri) örneklerindeki format üzere 11 punto ile yazılacak başlıklarla belirtilmeli; tablonun, grafiğin veya haritanın hemen altında ise 10 punto ile kaynağı ya da açıklaması verilmelidir. Yazarın tercihine bağlı olarak görsel materyal, tebliğ sonuna “EKLER” başlığı ile, aynı düzen ve formatta verilebilir.

 8. Dipnotlar, metnin altında 10 punto Times New Roman karakterinde otomatik olarak birbirini takip eden numaralar şeklinde yazılmalıdır. Dipnotlarda kaynak ilk kez gösterildiğinde tam künye ile yazılmalıdır: yazar adı ve soyadı, kitap adı (İtalik olarak), varsa çeviren/hazırlayan/sadeleştiren parantez içinde, yayımlayan kurum, yayım yeri, yayım yılı ve sayfa numarası.

  * Kate Fleet, Erken Osmanlı Döneminde Türk-Ceneviz Ticareti, (çev: Özkan Akpınar), İş Bankası Yayınları, İstanbul 2009, s. 74.
  Metinde aynı kaynağa ait ikinci atıfta ise: başharfi büyük, diğerleri küçük harflerle sadece yazarın soyadı, eserin adı yerine İtalik olarak “a.g.e.” kısaltmasıyla sayfa numarası belirtilmelidir.

  * Fleet, a.g.e., s. 78.
  Başvurulan eserin dışında yazarın başka bir kitabı daha dipnotta kaynak gösterilecekse, sadece soyadı ile kitabın tam künyesi verilir. Bundan sonra önceki ve sonraki kitapların ikinci kez referans gösteriminde, yazarın soyadı ile kitabın belirleyici olacak ve bildiri sahibinin inisiyatifinde seçeceği kısaltılmış bir şekli kullanılmalıdır.

  * Fleet, Türk-Ceneviz Ticareti, s. 78.

 9. Dergilerde yayımlanan makale isimleri ise, yine Times New Roman karakterinde 10 punto olarak, yazarın adı soyadı, tırnak işareti içerisinde makalenin adı, İtalik harflerle derginin adı, cilt/sayı numarası, yayım yeri, yayım yılı ve sayfa numarasından oluşmalıdır.  

  * Momcilo Spremiç, “XV. Yüzyılda Venedik Cumhuriyeti’nin Şarkta Ödediği Haraçlar”, (çev. Mahmut H. Şakiroğlu), Belleten, XLVII/185, Ankara 1984, s. 378.

  Sonraki kullanımlarda:
  * Spremiç, a.g.m., s. 381.
  veya bildiride yazarın birden fazla makalesi/ansiklopedi maddesi/kitap bölümü kullanılmışsa: * Spremiç, “Haraçlar”, s. 381.

 10. Yayımlanmamış Yüksek Lisans / Doktora tezleri; yazarın adı soyadı, İtalik harflerle tezin adı, sonrasında düz punto ile parantez içinde yüksek lisans veya dokta tezi olduğu belirtilmeli, üniversitenin adı enstitü/anabilimdalı bilgisi ile, yayım yeri ve yılı, sayfa numarası belirtilmelidir.

  * Serkan Yılbır, Türk Destanlarında İnanç ve İnanışlar (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi Halk Bilimi Anabilimdalı, Sakarya 2006, s.71.

 11. Metin içinde yapılacak alıntılar tırnak içinde ( “…” ) ve italik olarak belirtilmeli, alıntının hangi kaynaktan yapıldığı mutlaka dipnotta referans gösterilmelidir.

 12. Tebliğin sonunda Kaynakça verilecekse kaynaklar, soyada göre alfabetik sırayla aşağıdaki örneklerin formatı örnek alınarak yazılmalıdır.

  ARIKAN, Zeki, “Osmanlı İmparatorluğu’nda İhracı Yasak Mallar (Memnu Meta)”, Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu’na Armağan, İstanbul 1991, s. 279-302.

  İLGÜREL, Mücteba, “Levent”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s. 149-151.

  İNALCIK, Halil, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, 1300-1600, I, (çev. Halil Berktay), İstanbul 2004 (2. Baskı).

»Bildiri yazım kuralları word dosyasını indirmek için lütfen bu linke tıklayın.

 

alt bant
Ana Sponsor
Destekleyenler
Denizcilik Tarihi Sempozyum Sponsorlar